Tyros širdies įžadas

2014.04.10

GJK!

Ryt metai nuo gražiosios Pietos patirties. Prieš metus Jėzus leido juo pasirūpinti, kai buvo silpniausias – numiręs ir nužengęs į pragarus. Laikiau Jo negyvą, kruviną, žaizdotą, iškankintą kūną glėbyje ir … džiaugiausi. Kad viskas „atlikta“. Kad Jis tobulai įvykdė savo paslaptingą Meilės misiją. Kad nuėjo numirti už mus visus. Kad Jis ištvėrė. Ištvėrė viską kantriai, nemurmėdamas, nes matė prasmę, pasitikėjo Tėvo sumanymu, gerumu ir visagalybe. Kad tapo mirties mirtimi. O aš glėbyje turėjau visą Jo žemišką istoriją – vaikystę ant motinos kelių, lopšines, švelnumą…

Galėjau Jį glostyti, bučiuoti Jo žaizdas. Galėjau Jį mylėti taip, kaip motina, taip kaip sugebu stipriausiai, Jis viską priėmė. Tai buvo šviesiausias atsisveikinimas – nesisavinant. Pasitikint Tėvu taip, kaip Jis norėjo, kad pasitikėtume.

O, kokia didelė malonė ir išaukštinimas žmogui yra Marija! Jos buvimas šalia Jėzaus kryžiaus yra paguoda kiekvienam – Gailestingajam atstumtajam Dievui mirštant ant kryžiaus kažkas iš žmonių Jį tuo metu mylėjo!

Ir aš trokštu Jį taip mylėti kaip Marija! Ir Jonas!

Jau esu visa save, savo gyvenimą, troškimus, turtus, meilę paaukojusi Marijai, kad Ji įteiktų tai Jėzui per savo tobulas rankas, kurioms Jėzus nieko negali atsakyti.

Ko prašau sau? Kad išmokytų mane taip mylėti Jėzų, kaip Ji mylėjo.

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė „troško paties švenčiausio gyvenimo ir tvirtai pažadėjo neatsakyti Dievui nieko, ko Jis jos paprašytų. Tai apsisprendimas, kurio ji siekė iki pat mirties.”

32m. Motina Teresė, 11 m. po amžinųjų įžadų, ieškodama naujų būdų savo karštai meilei Jėzui išreikšti, davė išskirtinį asmeninį įžadą: „Mirtinos nuodėmės sąskaita daviau Dievui įžadą padaryti viską, ko tik Jis paprašytų, „nieko Jam neatsakyti“.

„Kodėl turime visiškai save atiduoti Dievui? Todėl, kad Dievas atidavė save mums. Visiškai save atiduoti Dievui – tai būdas priimti Pati Dievą, Aš Dievui ir Dievas man.(…) Norėdami turėti Dievą, turime leisti Jam turėti mūsų sielą.” Motina Teresė

Ar tai įmanoma pasaulietiniame gyvenime? Kodėl aš trokštu Skaistumo įžado? Nes trokštu „daugiau nebenusidėti”, kaip prašė Jėzus moters, kurią išgelbėjo nuo užmušimo akmenimis už svetimavimą.

Aš trokštu būti tik Dievo Sužadėtine, kaip Jis kvietė prieš metus nuostabioje vizijoje, kurioje Jėzus paguldė mane savo valtyje su balta, šilkine, karališka, deimantais išsiuvinėta suknele. Be to, man reikia konkretesnio orientyro gyvenimui, kuris būtų pašvęstas Dievui.

Jėzus trokšta mano šventumo ir šis įžadas ( Angeliško Skaistumo įžadas pagal Motiną Teresę) man padės atsiliepti į šį Jėzaus troškimą, numalšinti bent menku savo lašeliu Jo „šventų sielų ilgesį, troškulį“.

„Su plačia šypsena imkite visa, ką Jis duoda, ir atiduokite visa, ką atima.“ „Palikite Jėzui laisvas rankas ir leiskite Jam naudotis jumis, jūsų neatsiklausus.“ Motina Teresė

Iš Motinos Teresės MC regulos:

„Angeliškas Tyrumas privalo būti kiekvienos Sesers siekiu. Kad jį išsaugotų, seserys privalo asmeniškai mylėti Tyriausią Marijos Širdį ir saugoti savo širdis nuo bet kokio, kad ir mažiausio, prisirišimo jausmo. Nes tyra širdis nesunkiai matys Dievą Jo vargšuose ir pamirš save.“

Tyra širdis – tai neturėti jokiu pretenzijų: niekas man nieko neskolingas, niekas man nieko neprivalo, viskas yra Dievo Meilės Dovana!!!

Taigi rytojaus įžadą aš pavadinčiau „Tyros Širdies įžadu“. Tai yra:

  • neprisirišimas
  • neturėjimas jokiu pretenzijų bet kokiame santykyje
  • vienybė su Marijos širdim maldoje (tyla, nuošalumas, ištikimybe, užtarimas)
  • vienybė su Jėzaus širdimi gyvenime (jautrumas kitų poreikiams, skausmui)
  • skaistumas iki santuokos arba mirties.

„Sergėk mano kojas, neprašau matyti toli – man gana vieno žingsnio”. John Henry Newman

„Kojas man davė eiklias kaip stirnų,
į saugias aukštumas jisai mane vedė.
Jis mano rankas taip išlavino kovai,
kad įtempti galiu net stipriausią lanką“. Ps 18, 35

Drįstu tik todėl, kad tikiu, jog Jis mane išlavins…
Ačiū už palaiminimą!

J. B. M.

Į viršų