Šventųjų maldos

Šventojo Ignaco maldos

Imk ir priimk, Viešpatie,
visą mano laisvę, atmintį, protą ir valią;
ką turiu ir valdau.
Tu, Viešpatie, man tai davei,
Tau viską grąžinu, viskas yra Tavo,
tad viską tvarkyk pagal savo valią.
Tik suteik man savo meilę ir malonę,
nes man to pakanka.

Kristaus siela, pašvęsk mane,
Kristaus kūne, išgelbėk mane,
Kristaus kraujau, pagirdyk mane,
Vandenie iš Kristaus šono, nuplauk mane.
Kristaus kančia, pastiprink mane,
O gerasis Jėzau, išklausyk mane,
Savo žaizdose paslėpk mane,
Neleisk man niekuomet nuo tavęs atsiskirti.
Nuo sielų priešų apgink mane,
Mirties valandą pasišauk mane,
Ir liepk man ateiti pas Tave,
Kad su šventaisiais garbinčiau Tave per amžius. Amen.

O amžinasis Žodi,
Viengimi Dievo Sūnau,
išmokyk mane būti kilniaširdžiu.
Išmokyk mane Tau tarnauti, kaip esi vertas:
duoti neskaičiuojant,
kovoti nepaisant žaizdų,
darbuotis, neieškant poilsio,
pasišvęsti nelaukiant jokio kito atlyginimo-
tik žinoti, kad vykdau Tavo šventą ir dievišką valią. Amen.

Šv. Augustino malda

Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa.
Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas šventa.
Patrauk mane, Šventoji Dvasia, kad aš mylėčiau, kas šventa.
Paremk mane, Šventoji Dvasia, kad aš vis skleisčiau, kas šventa.
Globok mane, Šventoji Dvasia, kad neprarasčiau, kas šventa. Amen.

Pal. Klodo De La Colombiere malda

Jėzau, Tu esi vienintelis ir tikras draugas.

Tu daliniesi su manimi mano vargais, Tu juos sau prisiimi, Tu visuomet moki juos paversti į gera. Tu meiliai manęs klausaisi, kai pasakoju apie savo sielvartus, ir niekada neatsisakai man jų sušvelninti.

Aš Tave randu visada ir bet kurioje vietoje. Tu niekada neatsitolini, o jeigu man reikėtų pakeisti buveinę, aš tikrai Tave rasčiau ten, kur nueičiau.

Tu niekada nesibodi manęs išklausyti, niekada neatsisakai padaryti man gera. Jei Tave myliu, esu įsitikinęs, kad ir pats esu mylimas. Tau visai nereikia mano turtų, ir Tu nenuskursi, jei pasidalinsi su manimi savaisiais.

Nors ir koks vargšas esu, bet ir pats kilmingiausias, pats protingiausias, netgi pats švenčiausias žmogus neišardys mano draugystės su Tavimi. Mirtis, kuri mus atplėšia nuo visų kitų draugų, turi mane sujungti su Tavimi. Jokie vargai ar piniginiai rūpesčiai negali Tavęs nuo manęs atskirti. Tu pakenti mano trūkumus su pasigėrėtina kantrybe. Mano neištikimybė, mano nedėkingumas Tavęs neužgauna, Tu visada pasiruošęs sugrįžti, jei aš to noriu. O Jėzau, suteik malonę man to norėti, kad aš visas būčiau Tavo, visiems laikams ir amžinybei. Amen.

Pal. John Henry Newman malda

Dievas mane pažįsta ir šaukia mane vardu… Dievas sukūrė mane, kad atlikčiau Jam skirtą tarnystę. Jis pavedė man atlikti tam tikrus darbus, kurių nepatikėjo niekam kitam. Aš turiu misiją: galiu jos niekada nesužinoti šiame gyvenime, bet ji man bus atskleista anapusybėje. Kažkokiu būdu esu būtinas Jo tikslams… Aš turiu dalį šiame nuostabiame darbe, esu jungtis grandinėje, ryšio tarp žmonių saitas. Jis nesukūrė manęs veltui.  Darysiu gera, dirbsiu Jo darbus,  būsiu taikos angelas, tiesos skelbėjas ten, kur esu, ir, nors numatyti negaliu, bet, jei galėsiu, vykdysiu jo įsakymus ir tarnausiu Jam pagal savo pašaukimą. Todėl aš juo pasitikėsiu. Kas bebūtų, kur tik bebūčiau,  niekada nebūsiu atmestas.

Jei sergu, mano liga gali Jam tarnauti; jei esu prislėgtas sunkumų, mano sunkumai gali Jam tarnauti; jei sielvartauju, mano sielvartas gali Jam tarnauti. Galbūt mano liga, sunkumai ar sielvartas yra būtini kažkokio dalyko, pranokstančio mūsų suvokimą, baigčiai. Jis nieko nedaro veltui. Jis gali prailginti mano gyvenimą, Jis gali jį sutrumpinti – Jis žino, ką daro. Jis gali atimti mano draugus, Jis gali ištremti mane tarp nepažįstamų, Jis gali padaryti, kad jausiuosi apleistas, Jis gali nuliūdinti mane,  paslėpti ateitį nuo manęs – Jis vis tiek žino, ką daro… Leisk man būti Tavo aklu instrumentu. Aš prašau nematyti, prašau nežinoti, aš tiesiog prašau būti naudojamas.

Iš Meditacijos ir kasdienių apmąstymų, „Meditacijos apie krikščionių doktriną”
„Viltis Dieve – Kūrėjuje”, Kovo 7, 1848

Litanija į Joną Paulių II

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Jonai Pauliau II-asis, melski už mus!
Pasinėręs į gailestingumo turtingą Tėvą, melski už mus!
Susivienijęs su žmogaus Atpirkėju Kristumi, melski už mus!
Pilnas Šventosios Dvasios, Viešpaties ir Gaivintojos, melski už mus!
Visiškai atsidavęs Marijai, melski už mus! Šventųjų ir palaimintųjų bičiuli, melski už mus!
Petro įpėdini ir Dievo tarnų tarne, melski už mus!
Bažnyčios sargybini, tikėjimo tiesų mokytojau, melski už mus!
Susirinkimo tėve ir jo mokymo vykdytojau, melski už mus!
Krikščionių ir visos žmonijos vienybės stiprintojau, melski už mus!
Nuoširdus Eucharistijos mylėtojau, melski už mus!
Nepavargstantis šios žemės piligrime, melski už mus!
Visų tautų misionieriau, melski už mus!
Tikėjimo, vilties ir meilės liudytojau, melski už mus!
Tvirtasis Kristaus kančios dalininke, melski už mus!
Susitaikinimo ir taikos apaštale, melski už mus!
Meilės kultūros puoselėtojau, melski už mus!
Naujosios evangelizacijos skelbėjau, melski už mus!
Į gilumą irtis skatinantis mokytojau, melski už mus!
Šventumą kaip gyvenimo matą nurodantis mokytojau, melski už mus!
Dieviškojo Gailestingumo popiežiau, melski už mus!
Aukos šventime Bažnyčią vienijantis kunige, melski už mus!
Kaimenę į dangų vedantis ganytojau, melski už mus!
Kunigų broli ir mokytojau, melski už mus!
Pašvęstųjų tėve, melski už mus!
Krikščioniškų šeimų globėjau, melski už mus!
Sutuoktinių stiprintojau, melski už mus!
Negimusiųjų gynėjau, melski už mus!
Vaikų, našlaičių ir apleistųjų globėjau, melski už mus!
Jaunimo drauge ir auklėtojau, melski už mus!
Kenčiantiesiems Gerasis Samarieti, melski už mus!
Senų ir vienišų žmonių guodėjau, melski už mus!
Žmogaus kilnumo tiesų skelbėjau, melski už mus!
Į Dievą paniręs maldos vyre, melski už mus!
Ant pasaulio altoriaus švenčiamos aukos mylėtojau, melski už mus!
Darbštumo įsikūnijime, melski už mus!
Įsimylėjęs Kristaus Kryžių, melski už mus!
Uoliai vykdęs savo pašaukimą, melski už mus!
Atkaklusis kančioje, melski už mus!
Davęs pavyzdį, kaip gyventi ir mirti dėl Viešpaties, melski už mus!
Įspėjantis nusidėjėlius, melski už mus! Nurodantis kelią klystantiems, melski už mus!
Atleidžiantis skriaudėjams, melski už mus!
Gerbiantis priešus ir persekiotojus, melski už mus!
Persekiojamųjų užtarėjau ir gynėjau, melski už mus!
Bedarbių globėjau, melski už mus!
Benamių gynėjau, melski už mus!
Kalinių lankytojau, melski už mus!
Silpnųjų stiprintojau, melski už mus!
Solidarumo mokytojau, melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, palaimintasis Jonai Pauliau II-asis, Kad savo žodžiu ir gyvenimu skelbtume pasauliui Kristų, žmogaus Atpirkėją.
Melskimės
Gailestingasis Dieve, priimk mūsų padėką už šv. Jono Pauliaus II-ojo apaštališką gyvenimą ir misiją. Jam užtariant, padėk mums augti meile Tau ir drąsiai skelbti Kristaus meilę visiems žmonėms. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šv. Jonui Pauliui II skirta malda

O Švenčiausioji Trejybe, dėkojame Tau, kad Bažnyčiai padovanojai šventąjį Joną Paulių II-ąjį ir kad jame nušvito Tavo tėviškas švelnumas, Kristaus kryžiaus garbė ir meilės Dvasios švytėjimas. Jis, visiškai atsidavęs Tavo begaliniam gailestingumui ir motiniškam Marijos užtarimui, mums paliko gyvą Jėzaus, Gerojo Ganytojo, paveikslą ir nurodė šventumą kaip aukščiausią gyvenimo matą, leidžiantį pasiekti amžinąją bendrystę su Tavimi. Jam užtariant, pagal savo valią, suteik malonę, kurios meldžiame, tikėdamiesi, kad jis greitai bus priskirtas prie Tavo šventųjų. Amen.

Šis tekstas yra paimtas iš „Vievio šv. Onos parapija“  http://www.vievioparapija.eu/malda/sv-jono-pauliaus-ii-ojo-litanija

Į viršų