Ama Sinkletika

7. Dar ji sakė: „Velnias turi daug pinklių. Jei jam nepavyksta sudrumsti sielos neturtu, ima vilioti ją turtais. Jei nepasiekia pergalės užgauliojimais ir nešlove, imasi pagyrų ir šlovės. Įveiktas sveikatos, žmogų susargdina. Negalėdamas sugundyti malonumais, stengiasi priveikti netyčinėmis kančiomis. Prie jų dar prideda labai sunkią ligą, kad sutrikdytų silpnaširdžių meilę Dievui. Be to, kūną nuniokoja sunkia karštlige, prislegia nepakeliamu troškuliu. Jei tu, nusidėjėlis, visa tai patirsi, prisimink būsimą bausmę, amžinąją ugnį ir teisingumo kančias – tada neprarasi drąsos. Džiaukis, kad Dievas tave lanko ir kartok šį palaimintą posakį: „Nors Viešpats iš tikrųjų mane plakė, betgi mirčiai manęs neatidavė“ (Ps 118, 18). Buvai geležis, bet liepsna nudegino nuo tavęs rūdis. Jei teisuolis susirgs, jis darysis tik stipresnis. Esi auksas? Tada pereisi liepsnas apvalytas. „Duotas dyglys kūne”? (2 Kor 12, 7) Džiūgaukite ir ieškokite, kas dar to paties nusipelnė: garbė kentėti tą patį, ką iškentė šv. Paulius. Esate išmėginami karštlige? O gal jus moko šalčiu? Tiesa rašoma Šventajame Rašte: „Perėjome per ugnį ir vandenį, bet tu išvedei mus į saugią vietą“ (Ps 66, 12). Ištraukei pirmą burtą? Lauk antrojo. Dorybės skatinamas garsiu balsu tark šventus žodžius. Juk yra pasakyta: „Bet aš esu nuskriaustas ir kenčiu“ (Ps 69, 30). Šiomis kančiomis būsi padarytas tobulas. Juk Jis sakė: „Viešpats mane išklauso, kai jo šaukiuosi“ (Ps 4, 4). Tad plačiau išsižiok, mokykis sielos pratimais, nes visi mes esame priešo akivaizdoje.

8. Dar ji sakė: „Jei liga prislegia, nepradėkime sielvartauti, tarsi dėl ligos ir kūno negalių negalėtume giedoti: juk visa tai yra dėl mūsų naudos, mūsų troškimams išgryninti. Iš tiesų, pasninkauti ir miegoti ant žemės mums skirta dėl mūsų juslingumo. Jei liga šį juslingumą silpnina, nebelieka priežasties taip elgtis. Tai ir yra didis asketiškumas: susirgus valdyti save ir giedoti Dievui padėkos giesmes.“

Ištrauka iš knygos „Dykumos tėvų pamokymai“. Iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė. Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2014, p. 344.

Į viršų